Algemene- en Betalingsvoorwaarden


Artikel 1: Algemeen
1.1 Stichting IPA Producties is gevestigd in Gouda
1.2 Het KVK nummer van Stichting IPA Producties: 70177937
1.3 Het doel van Stichting IPA Producties is het realiseren en stimuleren van amateur musicalproducties voor jeugd en volwassenen, waarbij gedurende het repetitieproces en de voorstellingen voor de castleden veel mogelijkheden voor educatie en persoonlijke groei wordt gerealiseerd.

Artikel 2: Repetities en productieschema
2.1. Stichting IPA Producties behoudt het recht om het repetitieschema, repetitiedagen, repetitietijden, locaties, huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen tijdig aan alle betrokken partijen worden meegedeeld.
2.2 Stichting IPA Producties behoudt het recht om een repetitie om bijzondere omstandigheden te annuleren. In geval van annulering zal Stichting IPA Producties alternatieve repetitiedata inplannen, indien mogelijk.
2.3 Tijdens schoolvakanties en op nationale feestdagen komen repetities te vervallen, tenzij anders overeengekomen. Eventuele wijzigingen in het repetitieschema tijdens deze periodes zullen ruim van tevoren worden gecommuniceerd.
2.4  Stichting IPA Producties spant zich in om een veilige en geschikte repetitieruimte en faciliteiten te bieden voor de artistieke beoefening van spel, zang, en dans. Desondanks aanvaardt de stichting geen aansprakelijkheid voor diefstal, schade, persoonlijk letsel of ongevallen die zich voordoen als gevolg van de repetitieactiviteiten, het gebruik van de repetitieruimte en de bijbehorende faciliteiten.

Artikel 3: Verantwoordelijkheden castleden
3.1 Castleden worden verwacht om stipt op tijd aanwezig te zijn bij alle repetities en gerelateerde activiteiten zoals aangegeven in het geldende repetitieschema. Het is essentieel om de planning en efficiëntie van de repetities te handhaven.
3.2 Castleden worden verwacht om hun tekst, zoals aangegeven door het Artistiek Team (AT), tijdig uit hun hoofd te kennen en te beheersen.
3.3 Castleden dienen de regieaanwijzingen en aanwijzingen van het Artistiek Team nauwgezet en respectvol op te volgen. Dit omvat richtlijnen met betrekking tot acteerprestaties, bewegingen op het podium, en alle andere artistieke en creatieve aspecten van de productie.
3.4 Castleden worden aangemoedigd om actief bij te dragen aan een positieve en constructieve werkomgeving. Samenwerking met medecastleden, regisseurs, en het technische team is essentieel voor het succes van de productie.
3.5 Castleden dienen respectvol om te gaan met kostuums, rekwisieten, en alle andere materiaal en eigendommen van de productie. Eventuele schade, verlies of diefstal dient onmiddellijk gemeld te worden aan de daarvoor verantwoordelijke persoon.
3.6 Castleden zijn verplicht om deel te nemen aan één commissie (of meerdere in overleg) die door het productieteam worden toegewezen aan de specifieke productie waaraan zij deelnemen. Deze commissie(s) zullen verantwoordelijk zijn voor taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot uitvoering van de productie (denk aan vormgeving, decor, kleding, social media etc.), en castleden worden verwacht actief bij te dragen aan de activiteiten van de toegewezen commissie(s).

Artikel 4: Aanwezigheid en afwezigheid
4.1 In geval van ziekte, ongeval, of andere onvoorziene omstandigheden die een castlid verhinderen om een repetitie bij te wonen, wordt van het betreffende castlid verwacht om onmiddellijk contact op te nemen met het Artistiek Team door middel van een e-mail naar at@ipaproducties.nl. Dit stelt het Artistiek Team (AT) in staat om tijdig maatregelen te treffen om de impact van de afwezigheid te minimaliseren, zoals het eventueel aanpassen van het repetitieschema, zodat de productie soepel kan blijven verlopen.
4.2 Castleden zijn ten zeerste aangemoedigd om herhaalde afwezigheid zoveel mogelijk te vermijden, aangezien dit niet alleen de voortgang van de repetities en de productie kan vertragen, maar ook in strijd kan zijn met het beleid van maximaal twee toegestane afwezigheden zoals door hen akkoord gegeven in het inschrijvingsformulier.
4.3 Bij het overschrijden van lid 4.2 zal het AT in eerste instantie een gesprek aangaan met het betrokken castlid om de redenen voor de afwezigheid te begrijpen en eventuele oplossingen te bespreken. Het doel van dit gesprek is om de betrokkenheid van het castlid bij de productie te behouden en te zorgen voor een positieve samenwerking.
4.4 Indien de herhaalde afwezigheid voortduurt en het maximumaantal toegestane afwezigheden wordt overschreden zonder rechtvaardiging, behoudt Stichting IPA Producties zich het recht voor om de samenwerking direct te beëindigen, zonder restitutie mogelijkheid.

Artikel 5: Gedrag- en huisregels
5.1 De castleden zijn verplicht om zich te allen tijde te houden aan de gedrags- en huisregels die zijn vastgesteld door Stichting IPA Producties. Deze regels zijn bedoeld om een professionele en respectvolle werkomgeving te bevorderen.
5.2 Castleden zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en veiligheid van hun persoonlijke bezittingen. Het is toegestaan om waardevolle spullen mee te nemen naar de repetitieruimte, maar het verdient de aanbeveling om deze items veilig op te bergen en te beschermen.
5.3 Castleden dienen de repetitieruimtes in een nette en schone staat achter te laten na gebruik. Dit omvat het opruimen van persoonlijke spullen, het weggooien van afval in de daarvoor bestemde containers, en het rapporteren van eventuele schade of problemen aan de verantwoordelijke persoon of het Artistiek Team (AT).
5.4 Castleden worden geacht zich respectvol en beleefd te gedragen ten opzichte van medecastleden, regisseurs, technisch personeel en andere betrokkenen bij de productie. Elk gedrag dat als respectloos, intimiderend of ongepast wordt beschouwd, wordt niet getolereerd.
5.5 Discriminatie, pesten of enige vorm van ongewenst gedrag op basis van ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, religie, handicap of enige andere persoonlijke eigenschap is ten strengste verboden en zal met de grootst mogelijke ernst worden behandeld.
5.6 Het gebruik van alcohol of illegale drugs tijdens repetities, voorstellingen of gerelateerde evenementen is strikt verboden en kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de samenwerking.
5.7 Roken is niet toegestaan in de repetitieruimtes, kleedkamers of andere aangewezen ruimtes.

Artikel 6: Kleding, kostuums en inkoop van materiaal
6.1 Castleden dragen de verantwoordelijkheid voor het regelen en verkrijgen van hun eigen kostuums die nodig zijn voor hun rol(len) binnen de productie. Dit omvat zowel de aanschaf als het onderhoud van de kostuums.
6.2 Indien castleden om welke reden dan ook verkiezen om hun kostuums te huren in plaats van te kopen, kan dit worden overwogen en besproken met de kledingcommissie.
6.3 Castleden worden aangemoedigd om nauw samen te werken met de kledingcommissie om ervoor te zorgen dat de kostuums in overeenstemming zijn met de artistieke visie van de productie en aan alle vereisten voldoen.
6.4 In geval van gehuurde kostuums is het de verantwoordelijkheid van de castleden om deze kostuums op de afgesproken tijdstippen na de productieperiode terug te geven aan de kledingcommissie, in dezelfde staat als waarin ze werden ontvangen. Eventuele schade aan gehuurde kostuums kan leiden tot financiële verantwoordelijkheid voor de castleden.
6.5 Indien er behoefte is aan de aankoop van decor, rekwisieten of ander materiaal voor de productie, dient dit eerst in overleg te worden gedaan met de penningmeester van Stichting IPA Producties.
6.6 Voordat enige aankoop wordt gedaan, moet de penningmeester akkoord geven op de voorgestelde uitgave. Pas nadat de penningmeester schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven, mag de aankoop worden uitgevoerd.
6.7 In het geval dat een aankoop wordt gedaan zonder voorafgaand akkoord van de penningmeester, zijn de kosten voor diegene die de aankoop heeft gedaan en niet voor rekening van Stichting IPA Producties.

Artikel 7: Beëindiging van de samenwerking
7.1 Stichting IPA Producties behoudt het recht om de samenwerking met een castlid te beëindigen onder verschillende omstandigheden, waaronder maar niet beperkt tot wangedrag, niet-naleving van de huisregels en/of gedragsregels, of het niet opvolgen van instructies van de leden van het Artistiek Team (AT).
7.2 In het geval van beëindiging van de samenwerking om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de genoemde redenen in lid 1, geldt dat Stichting IPA Producties niet verplicht is om enige vorm van restitutie te verstrekken aan het betrokken castlid. Dit omvat zowel financiële vergoedingen als andere voordelen die mogelijk zijn overeengekomen tussen de stichting en het castlid.
7.3 In geval van beëindiging van de samenwerking zal Stichting IPA Producties de betreffende castlid(en) schriftelijk op de hoogte stellen van de beëindigingsbeslissing en de redenen daarvoor. Deze kennisgeving zal zo snel mogelijk worden verstrekt na het nemen van de beslissing tot beëindiging.
7.4 Indien een castlid het niet eens is met de beslissing tot beëindiging van de samenwerking, behoudt Stichting IPA Producties zich het recht voor om een procedure voor geschilbeslechting te initiëren, zoals beschreven in de geldende wet- en regelgeving of zoals overeengekomen tussen de partijen.

Artikel 8: Intellectueel eigendom
8.1 Stichting IPA Producties heeft met de grootst mogelijke zorg de informatie op haar website samengesteld. Desondanks kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie volledig juist, actueel, of volledig is. Stichting IPA Producties kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden, of verouderde informatie op haar website.
8.2 Bezoekers en/of gebruikers van de website van Stichting IPA Producties dienen er rekening mee te houden dat zij op geen enkele wijze rechten kunnen ontlenen aan de informatie die op deze website wordt aangeboden. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op de informatie op deze website zijn voorbehouden.
8.3 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op teksten, geluidsfragmenten, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen op deze website eigendom van Stichting IPA Producties of worden deze materialen onder licentie gebruikt door Stichting IPA Producties. Het is niet toegestaan om materialen of een deel daarvan van deze website te kopiëren, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting IPA Producties.
8.4 Deze website bevat mogelijk hyperlinks naar websites van derden. Stichting IPA Producties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die wordt aangeboden op dergelijke externe websites.

Artikel 9: Aanmelding audities
9.1 Kandidaten kunnen zich aanmelden voor audities tot op de dag zelf waarop de audities plaatsvinden. 
9.2 De aanmelding voor audities wordt als definitief beschouwd nadat de vereiste betaling is ontvangen en verwerkt.
9.3 Tot uiterlijk twee weken voor de geplande audities is het mogelijk om de auditieaanmelding te annuleren, en in dat geval zal restitutie worden verleend. Echter, indien annulering plaatsvindt binnen twee weken voor de audities, is restitutie niet mogelijk.
9.4 Deze algemene- betalingsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer aanmeldingen voor audities via het internet worden gedaan.
9.5 Annulering van een auditieaanmelding kan uitsluitend worden gedaan via e-mail naar info@ipaproducties.nl. Andere vormen van communicatie, zoals sms, WhatsApp, Twitterberichten of andere media, worden niet geaccepteerd.

Artikel 10: Betaaltermijnen castleden
10.1 Betaling kan uitsluitend plaatsvinden via geautoriseerde automatische incasso. Dit kan zowel op maandelijkse als jaarlijkse basis worden uitgevoerd.
10.2 Bij de keuze voor maandelijkse betaling zal het verschuldigde bedrag automatisch worden geïncasseerd op een maandelijkse basis, conform de overeengekomen voorwaarden.
10.3 Indien gekozen wordt voor jaarlijkse betaling, zal het volledige bedrag voor het jaar worden geïncasseerd volgens de vastgestelde betaalschema’s.
10.4 Stichting IPA Producties zal alle nodige informatie verstrekken met betrekking tot de betaaltermijnen, tarieven en de uitvoering van de automatische incasso, om volledige transparantie te waarborgen.
10.5 Eventuele wijzigingen in de betaaltermijnen zullen tijdig aan de betrokken partijen worden medegedeeld en zullen alleen worden doorgevoerd met instemming van het castlid.
10.6 Voor castleden die kiezen voor maandelijkse betaling geldt een opzegtermijn van twee maanden. Dit betekent dat opzegging van deelname aan de productie minimaal twee maanden van tevoren moet worden gemeld.
10.7 Bij castleden die kiezen voor jaarlijkse betaling is geen terugbetaling mogelijk in het geval van voortijdige beëindiging van het seizoensjaar. Uitzondering kan worden gemaakt in gevallen van aantoonbaar langdurige ziekte, waarbij een geldig medisch certificaat kan worden vereist.

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden castleden
11.1 Castleden hebben de mogelijkheid om zich op elk gewenst moment aan te melden voor cursussen of workshops die worden aangeboden. Het is belangrijk op te merken dat in het geval van aanmelding, er geen restitutie mogelijk is.
11.2 Het is belangrijk op te merken dat opzegging voor deelname aan een productie niet mogelijk is binnen vier maanden vóór de geplande uitvoeringsdatum.
11.3 In het geval dat de deelnemer minderjarig is, zijn de ouder(s) of verzorger(s) verantwoordelijk voor de betaling van de verschuldigde bedragen.
11.4 Alle opzeggingen dienen schriftelijk te worden ingediend via e-mail, gericht aan info@ipaproducties.nl.

Artikel 12: Betalingsvoorwaarden publiek
12.1 De toegangsprijzen voor onze overige activiteiten, anders dan voorstellingen die worden verkocht door het theater zelf, worden vastgesteld en bekendgemaakt door Stichting IPA Producties. Het publiek dient deze toegangsprijzen te betalen om toegang te krijgen tot deze activiteiten.
12.2 In geval van annulering van een van onze overige activiteiten door Stichting IPA Producties, zal het publiek recht hebben op restitutie van de toegangsprijs. Restitutie wordt echter niet verleend voor andere redenen, zoals verhindering vanwege persoonlijke omstandigheden of andere factoren die buiten de controle van de stichting vallen.
12.3 Het publiek ontvangt na betaling van de toegangsprijs voor onze overige activiteiten een geldig toegangsbewijs dat recht geeft op deelname aan de betreffende activiteit. Dit toegangsbewijs dient te allen tijde te worden bewaard en kan worden gecontroleerd bij de ingang van de activiteit.
12.4 Stichting IPA Producties is niet verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen van het publiek tijdens onze overige activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot jassen, tassen, of andere waardevolle spullen. Het publiek wordt aangeraden om persoonlijke bezittingen zorgvuldig te bewaren en te beheren.

Artikel 13: Communicatie en Verplichtingen van het Artistiek Team
13.1 Het Artistiek Team (AT) verbindt zich ertoe om open en tijdige communicatie te onderhouden met Stichting IPA Producties met betrekking tot alle zaken die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van activiteiten en projecten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het melden van wijzigingen in repetitieschema’s, castingbeslissingen, en andere belangrijke ontwikkelingen.
13.2 Het AT zal zich houden aan alle contractuele verplichtingen die zijn vastgelegd in overeenkomsten tussen het AT en Stichting IPA Producties. Het AT zal de stichting op de hoogte brengen van eventuele belemmeringen of problemen die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.
13.3 Het AT zal actief samenwerken met Stichting IPA Producties en deelnemen aan overleg of vergaderingen zoals nodig om de voortgang van projecten en activiteiten te bespreken. Dit omvat het bijwonen van vergaderingen met andere belanghebbenden, zoals castleden en deelnemers.
13.4 Het AT zal de vertrouwelijkheid respecteren met betrekking tot gevoelige informatie en persoonsgegevens van castleden, deelnemers, en publiek, zoals vastgelegd in het privacybeleid van Stichting IPA Producties.
13.5 Het AT zal alle beleidslijnen en procedures van Stichting IPA Producties naleven met betrekking tot de uitvoering van activiteiten en de behandeling van castleden, deelnemers, en publiek.
13.6 het geval dat een lid van het AT herhaaldelijk en op ernstige wijze zijn of haar afspraken en verplichtingen niet nakomt, zich niet houdt aan beleidsrichtlijnen, of de goede gang van zaken van activiteiten in gevaar brengt, behoudt Stichting IPA Producties het recht om de samenwerking met dat lid te beëindigen.
13.7 Voordat de samenwerking met een lid van het AT wordt beëindigd, zal Stichting IPA Producties eerst proberen eventuele problemen of geschillen op te lossen door middel van communicatie en bespreking. Indien mogelijk zal een redelijke periode worden geboden om eventuele tekortkomingen te corrigeren.
13.8 De uiteindelijke beslissing tot beëindiging van de samenwerking met een lid van het AT zal worden genomen door Stichting IPA Producties na zorgvuldige overweging van de omstandigheden en na alle redelijke stappen te hebben genomen om eventuele problemen op te lossen.

Artikel 14: Privacybeleid
14.1 Stichting IPA Producties verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van castleden, deelnemers en publiek alleen voor specifieke, rechtmatige doeleinden en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
14.2 Door deelname aan onze activiteiten of het verstrekken van persoonsgegevens, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.
14.3 Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of vereist is door de wet.
14.4 Persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met wettelijke vereisten.
14.5 Betrokkenen hebben het recht om toegang te vragen tot hun persoonsgegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
14.6 Voor vragen over privacy of verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Stichting IPA Producties via info@ipaproducties.nl.

Artikel 15: Wijzigingen in de Algemene- en Betalingsvoorwaarden
15.1 Stichting IPA Producties behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te herzien of bij te werken. Herzieningen en updates worden van kracht op het moment van publicatie op onze officiële website of op een andere passende manier van communicatie naar castleden, deelnemers, en publiek.
15.2 In geval van wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, zal Stichting IPA Producties redelijke inspanningen leveren om AT-leden, castleden, deelnemers, en publiek op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen. Dit kan gebeuren door middel van e-mail, kennisgevingen op onze website, of andere communicatiemiddelen die de stichting geschikt acht.
15.3 Door gebruik te maken van de diensten en activiteiten van Stichting IPA Producties na de publicatie van gewijzigde Algemene Voorwaarden, stemt u in met de herziene voorwaarden. Als u het niet eens bent met de herziene voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze diensten en activiteiten en dient u contact op te nemen met de stichting om eventuele zorgen of bezwaren te bespreken.
15.4 AT-leden, castleden, deelnemers, en publiek worden aangemoedigd om regelmatig de Algemene Voorwaarden te raadplegen op onze officiële website om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om de meest recente versie van de voorwaarden te lezen en te begrijpen.